Các Quyết định về việc hoàn thành chương trình thi cấp chứng chỉ tin học

9 tháng 3, 2022

Danh sách các Quyết định năm 2021

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Đợt 4

Đợt 5

Đợt 6

Đợt 7

Đợt 8

Đợt 9

Đợt 10

Đợt 11

Đợt 12

Đợt 13

Đợt 14

Đợt 15

Đợt 16

Đợt 17

Đợt 18

Đợt 19

Đợt 20

Đợt 21

Đợt 22

Đợt 23

Đợt 24

Đợt 25

Đợt 26

Đợt 27

Đợt 28

Đợt 29

Đợt 30

Đợt 31

Đợt 32

Đợt 33

Đợt 34

Đợt 35

Đợt 36


Chia sẻ